Denklik ve Tanınırlık

Denklik ve Tanınırlık

İlköğretim ve Orta Öğretim (Lise) Denkliği

Yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemini ifade eder.

Türkiye’de ilköğretim, Orta öğretim ve Lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin mezun oldukları okulun Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınması ve denklik belgesinin Türkiye’deki okul veya üniversiteye kayıt sırasında ibraz edilmesi zorunludur.

Bu Denklik işlemi; yurt içinde il Millî Eğitim Müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir.

 

Tanıma ve Denklik hizmetleri, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerindeki diplomaların, ülkemiz yükseköğretim sistemi içindeki karşılığını tespit etmek amacıyla, 1983 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yürütülmektedir.

Denklik işlemleri, Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme (Lizbon Sözleşmesi), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

TANIMA: Yurt dışı yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir. Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca akademik diploma ve derece vermeye resmi olarak yetkilendirmiş olmasının yanında; şeffaf, ulaşılabilir ve süreklilik arz eden akreditasyon ve kalite güvencesi süreçlerinin bulunması gerekir.

DENKLİK: Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumu ve programından alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir. Mezun olunan yükseköğretim programının akademik düzeyi, derecesi ve niteliği, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından inceleme yapılır.

 

Diploma Denklik Belgesi: Mezun olunan yurtdışı yükseköğretim programına dair meslek icra etmek isteyenler ile Türkiye’de sağlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenler kullanabilir.

Mezuniyet Tanıma Belgesi: Yükseköğretim programının mesleki kazanımlarına yönelik değerlendirme yapılmaksızın, sadece akademik derece değerlendirmesi yapılması sonucu, “yükseköğretim mezunu” olduğunu belgelemek isteyenler kullanabilir.